fbpx
010 338 9750 info@uplus.fi

Milloin tukiopetusta tarvitaan ja mistä sitä saa?

joulu 17, 2021Vanhemmat

Koululainen voi tietyin ehdoin saada maksutonta lyhytaikaista tukiopetusta omasta koulustaan ja pedagogisen arvion pohjalta myös pidempiaikaisempaa tukea tai erityisopetusta. Yksityistä tukiopetusta taas voi hankkia kuka tahansa ja millaisessa tilanteessa tahansa. Yksityinen tukiopetus voi esimerkiksi olla apua läksyihin tai kokeisiin valmistautumiseen ja opetuksen taustalla voi olla erilaisia tavoitteita, kuten korkeamman arvosanan saavuttaminen, itsetunnon kohottaminen tai motivaation löytäminen. Tässä artikkelissa käymme läpi milloin tukiopetus voi olla kouluikäiselle tarpeen sekä mitä kautta tukiopetusta voi saada.

 

Milloin lapsi tarvitsee tukiopetusta?

 

Koulussa ei tarvitse mennä millään mittarilla huonosti, jotta tukiopetusta voi tarvita tai haluta. Tarpeen tukiopetukselle voi huomata oppilas itse, vanhemmat tai sitten aloite voi tulla koulusta opettajalta. Tukea oppimiseen voidaan kaivata hyvin erilaisissa tilanteissa. Uplussan kokemuksen mukaan yksityisen lisäopetuksen piiriin hakeutuvilla onkin hyvin erilaisia lähtötasoja ja tavoitteita: osalla on vaikeuksia päästä kokeista läpi, osa oppilaista taas pärjää opinnoissaan hyvin, mutta he kaipaavat lisätukea esimerkiksi keskiarvon nostamiseen tai menestyäkseen itselle tärkeässä oppiaineessa.

Taustalla tukiopetuksen tarpeelle voi myös olla oppilaan erityistarve, kuten oppimisvaikeus (lukivaikeus tai matematiikan vaikeus) tai keskittymisvaikeus. Jatkuvaa tukea voidaan tarvita myös silloin, kun oppilaalla on esimerkiksi säännöllisiä poissaoloja aiheuttava sairaus tai vaikeuksia löytää motivaatiota koulunkäyntiin. Lyhytaikaisempi tukiopetus voi taas olla paikallaan esimerkiksi silloin, kun oppilaalla on haasteita jonkin tietyn aiheen osalta, tai hän on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan esimerkiksi lomamatkan vuoksi.

Tukiopetuksen tarve voi yhtä hyvin perustua tunteeseen kuin erityistilanteeseen tai diagnosoituun oppimiskyvyn häiriöön. Kuka tahansa voi välillä kaivata tukea koulunkäyntiin, joten on hyvä seurata aktiivisesti kuinka lapsella menee kokonaisuudessaan. Kuten olemme todenneet blogiartikkelissa Hyvä vai huono numero? Milloin tulee huolestua lapsen koulumenestyksestä?, yksittäinen koenumero ei välttämättä kerro koko totuutta. Sen sijaan huomiota voi kiinnittää esimerkiksi seuraavanlaisiin asioihin:

 • Millaisia arvosanoja lapsi yleensä saa tietystä oppiaineesta?
 • Tulevatko läksyt tehdyksi?
 • Kuinka kauan läksyjen tekeminen kestää (ovatko tehtävät liian haastavia)?
 • Vaikuttaako lapsi kuormittuneelta?
 • Mikä on lapsen oma tahtotila?
 • Millaista palautetta opettajilta tulee?

 

Mistä tukiopetusta saa?

 

Tukea voi saada oppilaan omasta koulusta, kun tietyt ehdot täyttyvät. Peruskoulua käyvä lapsi on oikeutettu oppilaitoksen tukiopetukseen, kun hän on jäänyt opinnoissaan jälkeen tai hänellä on vaikeuksia oppimisessa. Lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevalle taas ei ole laissa määriteltyä oikeutta tukiopetukseen, ja siksi toisen asteen oppilaitoksissa on erilaisia käytäntöjä tukiopetuksen suhteen.

Valtiollisen koulujärjestelmän lisäksi tukiopetusta järjestävät erilaiset yksityiset tahot, kuten Uplus. Yksityistä tukiopetusta voi hankkia kuka tahansa, missä tilanteessa tahansa. Yksityisopetusta hyödynnetäänkin usein silloin, kun ehdot tuki- tai erityisopetuksen saamiseksi oppilaitoksesta eivät täyty tai koulusta saatava apu ei tunnu oppilaasta mielekkäältä tai riittävältä.

Kaipaatteko tukiopetusta?

Tarjoamme yksityistä tukiopetusta kasvotusten ja verkon välityksellä. Annamme neuvoja mielellämme. Yhteydenotto. eivelvoita ostamaan opetusta.

Koulun tarjoama tukiopetus

 

Tukiopetus peruskoulussa

Suomen perusopetuslaissa on määritelty, että oppilas voi saada koulusta tukiopetusta, kun tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea ja osa-aikaista erityisopetusta, jos oppilaalla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään. Oppilaitoksissa on ymmärrettävästi kohdennettava resurssit eniten tukea tarvitseville, joten lyhytaikaisenkin tukiopetuksen saamiseksi on useimmiten oltava selkeä syy. Pidempiaikaisen tuen sekä erityisopetuksen saamiseksi taas tarvitaan pedagoginen arvio, jolla esimerkiksi oppimisvaikeus voidaan todeta.

Koulussa tukiopetusta ei siis useinkaan voida tarjota oppilaille, jotka tavoittelevat esimerkiksi arvosanan 7 tai 8 korottamista, vaan tuki kohdennetaan oppilaille, jotka kamppailevat hyvin alhaisten arvosanojen tai ylipäänsä kokeiden läpäisemisen kanssa. Lähtökohtaisesti peruskoulussa voikin saada tukiopetusta vain tarpeen vaatiessa ja kun haasteet johtuvat itsestä riippumattomista syistä:

 • Tukiopetusta on tarvittaessa saatava esimerkiksi silloin, kun oppilas palaa kouluun sairauden jälkeen.
 • Koulussa ei taas välttämättä voida antaa tukiopetusta, jos oppilas on jäänyt opinnoissa jälkeen esimerkiksi läksyjen laiminlyönnin tai lomamatkan vuoksi.

 

Kolmiportainen tuki esi- ja perusopetuksessa

Esikoulussa sekä ala- ja yläkoulussa tarjottava tuki koulunkäyntiin ja oppimiseen jaotellaan kolmeen luokkaan sen perusteella, millaista tukea oppilas tarvitsee:

1. Yleinen tuki tarkoittaa, että tuen tarpeisiin vastataan esimerkiksi opettajien ja opetuksen joustavuudella sekä tukiopetuksella. Lisäksi apuna voidaan käyttää keinoja, jotka yleensä kuuluvat tehostetun tuen vaiheeseen: oppilaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma, osa-aikainen erityisopetus tai avustaja.

2. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä (esimerkiksi jos oppilaalla on jatkuvampaa oppimisen ongelmaa). Tehostetun tuen tarpeen arvioimiseksi tehdään pedagoginen arvio. Tehostetussa tuessa oppilaalle tehdään oma oppimissuunnitelma ja tukeen kuuluvat kaikki edellä mainitut tukimuodot.

3. Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen hallintopäätös, jota varten tehdään selvityksiä sekä arvio erityisen tuen tarpeesta. Usein oppilas saa ensin tehostettua tukea, ennen kuin erityisestä tuesta tehdään päätös. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja lisäksi oppilaalla on oikeus saada opetukseen osallistumisen edellyttämää apua, kuten tulkitsemis- ja avustajapalvelut.
(lähde: verneri.net)

 

Tukiopetus lukiossa

Suomen lukiolaissa säädetään, että opiskelijalla, jolla on oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Peruskoulusta tuttu kolmiportainen tuki ei ole käytössä toisen asteeen opinnoissa ja mahdollisuutta yleiseen tukeen eli tukiopetukseen ei siis edellytetä laissa. Myös ammatillisen koulutuksen puolella on tarjolla erityistä ja vaativaa erityistä tukea, mutta tukiopetuksen järjestäminen taas on oppilaitoksen oman harkinnan varassa. Tästä johtuen tuen saanti voi muuttua tai jopa loppua, kun oppija siirtyy peruskoulusta toiselle asteelle.

Lukioilla on siis tukiopetuksen suhteen omat käytännöt. Esimerkiksi matematiikan tukiopetusta saatetaan tarjota kaikille avoimissa työpajoissa, voidaan järjestää tukikursseja hylätyn numeron saaneille ja joissakin oppilaitoksissa on käytössä vertaistukiopetus eli malli, jossa opiskelijat auttavat toisiaan. Kuten peruskoulussakin, henkilökohtaista tukiopetusta saatetaan voida antaa vain silloin, kun siihen on selvät perusteet ja taustalla opiskelijasta riippumaton syy.

 

Esimerkki erään lukion linjauksesta tukiopetuksen antamiseen:

 • Tuki­o­pe­tuk­sen saa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että opis­ke­li­jal­le on muo­dos­tu­nut oppi­ai­nees­ta opin­to­este, eikä hän ole lai­min­lyö­nyt opin­to­jaan kurs­sin ai­ka­na.
 • Tuki­o­pe­tus­ta ei an­ne­ta, jos opis­ke­li­ja on jät­tä­nyt teh­tä­vät te­ke­mät­tä tai hä­nel­lä on muis­ta kuin sai­rau­des­ta ai­heu­tu­nei­ta pois­sa­o­lo­ja.
 • Tuki­o­pe­tus­ta ei an­ne­ta lu­ki­o­ai­ka­na teh­ty­jen loma­mat­ko­jen vuok­si.

 

 

Yksityinen tukiopetus

 

Tukiopetusta voi myös hankkia yksityisiltä toimijoilta tai yrityksiltä, kuten Uplus. Yksityisopetus on tarkoitettu kaikille riippumatta siitä, onko oppilaalla erityistarpeita tai ovatko haasteet pieniä tai suurempia. Yksityistä opetusta hyödynnetään mm. tilanteissa, joissa koulusta saatava apu ei tunnu mielekkäältä tai ehdot tuki- tai erityisopetuksen saamiseksi eivät täyty, eikä apu siksi tunnu riittävältä.

Yksityisopetus eroaa koululaitoksen tukiopetuksesta niin, että yksityistä opetusta voi saada millaisessa tahansa tilanteessa ja joustavasti kuten itselle sopii: opetusta saa halutessaan vaikkapa monta kertaa viikossa lyhyen ajan sisällä tai kerran viikossa juuri niin pitkään kuin tuelle on tarvetta. Koulussa tarjottava tuki on maksutonta, yksityisopetus taas on maksullinen palvelu. Yksityistä tukiopetusta on aina saatavilla ja taustoista riippumatta: yksityisopettaja auttaa vaikka tehtävistä olisi jäänyt jälkeen motivaation puutteen vuoksi tai lomailun seurauksena. Samoin tuutorilta saa lisätukea silloinkin, kun oppilaalla menee yleisesti hyvin ja vaikka todistuksessa olisi pelkkiä kymppejä.

Tukiopetuksen saaminen yksityisellä puolella ei siis edellytä, että oppijalla on jokin diagnoosi, kuten lukihäiriö tai keskittymisvaikeus. Mutta yksityisellä puolella on kuitenkin mahdollista saada opetusta myös erityisopettajalta, kuten oppilaitoksissakin. Yksityisopettajat ovatkin usein ammattiopettajia, jotka antavat yksityisopetusta päivätyönsä ohessa. Tuutoreita voivat olla myös esimerkiksi opinnoissaan menestyvät korkeakouluopiskelijat, joilla on tuore aineosaaminen sekä omat kouluvuodet vielä hyvässä muistissa. Meillä oppilas saakin itse valita opettajansa ja etsiä rauhassa tuutorin, jonka persoona ja opetustyyli sopivat itselle parhaiten.

 

Perheet hyödyntävät yksityistä opetusta esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa:

 • Oppilas kokee koulunkäynnin vaikeaksi, mutta haasteet eivät ole konkretisoituneet esimerkiksi alhaisina arvosanoina.
 • Yksityinen tukiopetus sopii perheelle sen joustavuuden vuoksi: oppitunnit voidaan järjestää kasvotusten tai etänä ja sellaisina ajankohtina, että lapsi voi käydä harrastuksissa normaalisti.
 • Oppilas ei ole oikeutettu koulun tukiopetukseen, sillä hän on jäänyt opinnoissaan jälkeen kotitehtävien laiminlyönnin tai lomamatkan vuoksi.
 • Oppilaalla on henkilökohtaisena tavoitteena saada itselle tärkeästä oppiaineesta kiitettäviä arvosanoja sekä syventää osaamistaan.

 

 

Miten aloittaa?

 

Avoin keskustelu kotona sekä kokeileminen lienevät parhaat tavat selvittää minkälainen tuki lapselle sopii. Jollekin perheelle toimii se, että vanhemmat avustavat kotiläksyjen kanssa aktiivisesti, toisen tilanteeseen sopii koulusta saatu väliaikainen tukiopetus ja kolmannessa perheessä koululainen tekee mieluummin harjoituksia oman yksityisopettajan kanssa kerran viikossa. Koulun antama tukiopetus ja yksityinen tukiopetus eivät sulje toisiaan pois. Oppilas voi saada koulusta tukea ja silti samanaikaisesti harjoitella omalla ajallaan myös yksityisopettajan kanssa.

Tärkeintä on, että lisäopetukseen hakeutuu matalalla kynnyksellä, sillä tulevaisuuden ongelmia voi ennaltaehkäistä, kun tukea saa jo ennen kuin ongelmat konkretisoituvat. Jos koulunkäyntiin tai oppimiseen liittyviä vaikeuksia alkaa nousta esille, kannattaa tukiopetus aloittaa mahdollisimman pian. Näin vältytään siltä, että oppilas jää jatkuvasti enemmän jälkeen. Asiaa ei tarvitse pohtia yksin, lähetä Uplussalle viesti, niin jutellaan yhdessä siitä, millainen tuki voisi sopia teille parhaiten.

Kaipaisitko tukiopetusta?

Tarjoamme yksityistä tukiopetusta kasvotusten ja verkon välityksellä. Annamme neuvoja mielellämme, yhteydenotto ei velvoita ostamaan opetusta.

Kaipaisitko tukiopetusta?

Tarjoamme yksityistä tukiopetusta kasvotusten ja verkon välityksellä. Annamme neuvoja mielellämme, yhteydenotto ei velvoita ostamaan opetusta.

Yksityisopettaja Mika Halonen
KIRJOITTAJA

Mika Halonen

Mika toimii päivätyökseen opettajana peruskoulussa, jonka lisäksi hän on Uplussan yksityisopettaja. Uplussalla Mika opettaa kaikkia peruskoulun lukuaineita. Mika on taustaltaan filosofian maisteri ja opettanut päätoimisesti yli 20 lukuvuotta. Opettaessaan hänelle on tärkeää auttaa oppilasta uskomaan omiin kykyihinsä.

Samankaltaiset tekstit

YHTEYS

Asiakaspalvelu on avoinna joka päivä 08-16.

Puhelin: 010 338 9750 
Sähköposti: info(at)uplus.fi Osoite: Yliopistonkatu 36 a A 3 Postinumero: 20100 Turku

TÄÄLTÄ LÖYDÄTTE MEIDÄT

Opetusta on saatavilla koko maassa. Näissä kaupungeissa meillä on eniten opettajia:

TYYTYVÄISET ASIAKKAAT

Yli 90% asiakkaista suosittelevat meitä.