fbpx
010 338 9750 info@uplus.fi

Yksityisopetus

Oppaasi yksityisopetuksen maailmaan

Mitä yksityisopetus on?

 

Yksityisopetus tarkoittaa, että oppilas, opiskelija tai aikuisopiskelija saa opetusta yksityiseltä henkilöltä tai yritykseltä valtiollisen koulujärjestelmän ulkopuolella.

Yksityisopettaja antaa henkilökohtaista ​​opastusta auttaakseen oppijaa saavuttamaan akateemiset tai muut omat oppimistavoitteensa juuri tietyn aiheen parissa. Yleisesti yksityinen opetus voi liittyä minkä vain aiheen opiskeluun, mutta tässä keskitytään koulusta tuttuihin oppiaineisiin sekä koulutyöskentelyn tukemiseen.

Yksityinen opetus on konkreettista koulunkäynnin sekä oppimisen tukemista. Yksityistunnin aikana saa tietyssä oppiaineessa apua esimerkiksi kotiläksyissä tai kokeisiin ja tentteihin valmistautumisessa. Yhtä lailla yksityinen opetus voi olla jatkuvaa, esimerkiksi aikuisen opiskelijan tukemista vaikkapa uuden kielen oppimisessa.

Yksityisopetukselle on monta termiä, jotka tarkoittavat samaa asiaa

Yksityisopetus
Yksityinen tukiopetus
Yksityinen opetus
Lisäopetus

Keskeisiä yksityisopetuksen hyötyjä

Nostetta motivaatioon

9/10 Uplussan oppilaasta kertoo motivaation ja itsetunnon parantuneen yksityisopetuksen ansiosta.

Arvosanojen kohotus

8/10 Uplussan oppilaasta kertoo arvosanojen nousseen yksityisopetuksen aikana.

Sujuvuutta kouluarkeen

Tuutorin avulla koulutehtävät tulevat tehdyiksi laadukkaasti ja perheelle jää enemmän vapaata aikaa.

Yksityisopetusta etänä

Yksityisopetus ↔️ Koulun tukiopetus

Tukiopetusta sekä erityisopetusta voi saada myös omassa koulussa. Suomen perusopetuslaissa on määritelty, että oppilas voi saada koulusta tukiopetusta, kun oppilas on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea. Oppilas voi saada koulusta osa-aikaista erityisopetusta, jos oppilaalla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään.

Yksityinen tukiopetus taas on omalla ajalla hyödynnettävää lisäopetusta, joka on tarkoitettu laajemmin kaiken tasoisille oppijoille: olivat haasteet pieniä tai suurempia, oli oppilaalla erityistarpeita tai ei. Yksityistä opetusta hyödynnetäänkin yleensä tilanteissa, joissa koulusta saatava apu ei oppilaasta tunnu mielekkäältä tai riittävältä, tai ehdot tuki- tai erityisopetuksen saamiseksi oppilaitoksen puolelta eivät täyty. Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi, jos oppilas jää opinnoissaan jälkeen lomamatkan vuoksi.

Yksityisopetus on perheen ja oppilaan yksityisasia, eikä koulussa saada tietää, että oppilas käyttää yksityisopetuspalveluja. Yhteistyö koulun kanssa kuitenkin järjestyy, jos tämä on perheen toive.

Milloin tukiopetusta tarvitaan ja mistä sitä saa?
Lue lisää yksityisopetuksen ja koulun tukiopetuksen eroista

Yksityisopetus ↔️ Kurssi / Valmennus

Kurssit muodostuvat tietystä määrästä oppitunteja ja kursseja voi olla sekä yksityisesti järjestettyjä, että oppilaitosten omia. Kurssi voi olla esimerkiksi englannin kielen kurssi työväenopistolla, opetussuunnitelmaan kuuluva kurssi AMK:ssa tai yliopistossa, tai yksityinen pääsykoekurssi pienryhmävalmennuksena.

Pääpiirteittäin yhteistä kursseille on se, että ne järjestetään tiettyyn aikaan ja sisältävät vain ennalta määrätyt asiat. Kursseille myös yleensä osallistuu kymmeniä tai jopa satoja henkilöitä, jolloin opetuksen sisältö ei juurikaan ota huomioon kurssilaisten erilaisia osaamistasoja.

Valmennukset ja kurssit voivat olla yksityisen toimijan järjestämiä, mutta yleisesti ottaen ne eivät ole henkilökohtaista opetusta, vaan kurssi järjestetään usein pienryhmälle tai on etukäteen kasattu verkkototeutus.

Yksityisopetuksen voisikin katsoa eroavan esimerkiksi pääsykoevalmennuksista seuraavasti:

 • Yksityisopetus on henkilökohtaista, tunnille osallistuu vain yksityisopettaja ja oppilas (paikan päällä tai verkon yli)
 • Yksityisessä opetuksessa painotetaan juuri niitä asioita, joissa kyseisen oppija haluaa kehittyä menestyäkseen pääsykokeissa
 • Opetuksen tahti määritetään oppijalle sopivaksi
 • Opetuksen ajankohdista voi vapaasti sopia yksityisopettajan ja opiskelijan välillä
Kuinka yksityisopetus eroaa pääsykoevalmennuksista
Yksityisopetus pienryhmässä

Yksityisopetus ↔️ Pienryhmävalmennus

Yksityisopetus on usein henkilökohtaista, one-to-one-opetusta. Yksityisopetusta voi kuitenkin saada myös pienryhmässä ja tilanteesta riippuen ryhmässä opiskelu voi olla jopa tehokkaampaa kuin perinteinen yksityisopetus.

Esimerkiksi ylioppilakirjoituksiin tai pääsykokeisiin valmistautuminen pienryhmässä toimii usein hienosti. Pienryhmäopetus voi joskus olla hyvä ratkaisu myös kouluarjen tueksi, esimerkkinä kahden saman osaamistason omaavan kaveruksen yhteiset yksityisopetustunnit.

Ryhmäopetuksessa on aina riski, että opetus ei huomioi täysin kaikkien oppijoiden tarpeita. Uplussalla haluamme varmistaa, että myös pienryhmävalmennuksessa jokainen oppija saa täysin henkilökohtaista ohjausta, ja niinpä meillä yhdessä ryhmässä on aina enintään viisi oppilasta.

Yksityisopettajat

Ketä yksityisopettajat ovat?

Yksityisopettajat ovat usein opinnoissaan menestyviä korkeakouluopiskelijoita tai ammattiopettajia, jotka antavat yksityisopetusta päivätyönsä ohessa. Yksityisopettajasta voidaan puhua myös koulumaailmasta tutulla termillä tuutori tai tutor, joka tarkoittaa edistyneempää opiskelijaa tai opettajaa, jonka tehtävänä on opastaa nuorempia opiskelijoita.

Millainen on hyvä yksityisopettaja?

Pelkkä vahva aineosaaminen ei välttämättä riitä. Esimerkiksi Uplussalle tuutoriksi ei pääse vain akateemisella osaamisella, vaan yhtä tärkeää on kyky selittää asiat ymmärrettävästi sekä rakentaa opetus niin, että oppija saa onnistumisen kokemuksia. Painotamme siis vahvasti pedagogista ymmärrystä ja vuorovaikustaitoja. Arvioimme myös kunkin hakijan luonteen sopivuuden yksityisopettajan rooliin ja tiukan seulamme läpi pääseekin vain yksi kolmestakymmenestä hakijasta.

Myöskään pitkän linjan kokemus ei ole tae laadukkaasta opetuksesta. Oppiaineiden sisällöt uudistuvat ajoittain ja onkin todella tärkeää, että yksityisopettajalla on uusinta tietoa opettamastaan aiheesta sekä ajantasaiset opetusmetodit. Uplussalla huolehdimme kaikkien tuutoreidemme taitojen jatkuvasta kehittämisestä järjestämällä opettajillemme koulutuksia sekä pitämällä säännöllisesti kehityskeskusteluja.

Toisin kuin oppilaitoksissa, yksityisopetuksessa oman opettajan voi valita. Jos yhteistyö ei jostain syystä lähde toimimaan, voi opettajaa aina vaihtaa, jotta löytyy juuri itselle sopivin tuutori.

Mistä voi löytää yksityisopettajan?

Yksityisopettajan voi löytää yrityksen kautta, kuin myös esimerkiksi internetistä ilmoituspalstalta. On kuitenkin tärkeää huomata, että kuka tahansa voi tarjota yksityisopetusta, joten on suositeltavaa olla erittäin tarkka yksityisopettajan taustan, osaamisen sekä toimintatapojen suhteen. Luotettavan yrityksen kautta saattaa varmemmin löytää luottamuksen arvoisen tuutorin; esimerkiksi Uplussalla on tarkka rekrytointiprosessi, jonka aikana myös tarkistamme kaikkien opettajaksi pyrkivien rikostaustaotteen.

Yksityisopettajasta voidaan puhua myös koulumaailmasta tutulla termillä tuutori tai tutor

Yksityisopettajaksi?

Yksityisopettajana saa olla mukana auttamassa kaikenikäisiä oppijoita saavuttamaan tavoitteensa. Tuutorin työ sopii hyvin esimerkiksi opintojen tai muun työn oheen.

Uplussan yksityisopettajana voit keskittyä tärkeimpään, eli opettamiseen. Tarjoamme opettajillemme täyden tuen tuutorina onnistumiseen ja huolehdimme mm. hallinnollisista asioista puolestasi.

Lue lisää yksityisopettajan työstä

Kenelle yksityisopetus sopii?

Yksityisopetus on kaikille. Yksityisestä opetuksesta voi olla apua kaiken ikäisille oppijoille, oli kyse sitten alakoululaisen läksyistä, yläkoululaisen kokeesta, abiturientin yo-kirjoituksista, pääsykokeisiin valmistautumisesta tai aikuisen tavoitteesta kehittää taitojaan. Jokaisen oppijan tilanne on erilainen ja yksityisopettajan tehtävänä on auttaa omissa tavoitteissa.

l

Yksityisopetus voi olla esimerkiksi

 • lisäopetusta, joka tähtää entistäkin parempiin tuloksiin tietyssä oppiaineessa.
 • muutaman viikon intensiiviopetusta kokeen läpäisyä varten.
 • jatkuvaa tukiopetusta pidemmällä aikavälillä.
 • tukea opinnäytetyön tai kandidaatintyön kirjoittamisessa.
Kenelle yksityisopetus sopii?

Lapsille, nuorille ja aikuisille

Yksityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille kaikilla kouluasteilla sekä aikuisten opiskelun tueksi vapaa-ajalla tai työelämässä.

Peruskoulu
Toisen asteen koulutus
Pääsykokeet
Korkeakoulu
 • Ammattikorkeakoulu
 • Yliopisto
Aikuiset
 • Aikuisopiskelu
 • Työntekijän kouluttautuminen

Erityisopetus

Yksityisopetuksessa voidaan huomioida myös oppijan erityistarpeet, kuten luki- ja keskittymisvaikeudet. Tämä on hyvä ottaa esille sopivaa tuutoria etsiessä.

Yksityisopetus työsuhde-etuna

Uplussalta on mahdollista tilata yksityisopetusta myös yrityksen tarpeisiin joko yrittäjälle itselleen tai työntekijöille työsuhde-etuna. Opetuspalvelu on täysin verovähennyskelpoista ja verotusarvo on suoraan palvelun rahallinen arvo.

Oppiaineet ja opintojen taso

Yksityisopetusta on saatavilla lähes kaikissa oppiaineissa tasosta riippumatta. Matematiikan, englannin ja ruotsin yksityisopetus ovat suosituimpia palveluita Uplussalla, ja esimerkiksi näissä oppiaineissa tuutorimme pystyvät opettamaan alaluokista jopa korkeakoulutasoisiin opintoihin asti.

Yksityisopettaja voi auttaa myös yo-kokeisiin valmistautumisessa ja ammattikorkeakoulun tai yliopiston valintakokeeseen opiskelussa. Samaan tapaan aikuisten opiskelijoiden kanssa voidaan käydä läpi kielten opiskelun puolella esimerkiksi alkeita tai syventää osaamista edistyneemmällä tasolla.

Yksityisopetusta saatavilla kaikkiin kouluaineisiin

Yksityisopetuksesta apua matematiikan ylioppilaskirjoituksiin
Lue Nanan kokemus

Yksityisopetuksen oppiaineet

Esimerkiksi näihin on saatavilla yksityisopetusta

Oppiaineet

Yksityisopetuksen järjestäminen

Yksityisopetusta voidaan järjestää silloin, kun se sopii sinulle. Joustavuutensa ansiosta yksityinen opetus sopii erinomaisesti esimerkiksi paljon harrastaville tai muuten kiireisille perheille. Oppilas ja tuutori sopivat yhdessä opetuksen ajankohdista ja opetus voi tapahtua kasvotusten, verkon yli tai vaihtelevasti kumpaakin menetelmää käyttäen.

Yksityisopetusta etänä

Miten matematiikan yksityisopetus onnistuu etänä?
Lue Martin perheen kokemus

Opettaja kotiin tai kirjastoon

Yksityisopettajan kanssa opiskelu voi tapahtua siellä missä itse toivot. Yksityisen tukiopettajan saa esimerkiksi kotiin, tai vaihtoehtoisesti opetus voidaan järjestää kirjastossa, opettajan luona tai etänä.

Yksityisopetusta iltaisin ja viikonloppuisin

Yksityisten oppituntien aikataulut ovat joustavia ja perhe voi itse sopia opetusajoista oman tuutorinsa kanssa. Yksityisopettajan kanssa voidaankin työskennellä juuri silloin kun se sopii oppilaalle parhaiten, esimerkiksi heti koulun jälkeen, illalla tai vaikka viikonloppuaamuisin.

Yksityisopetus verkossa

Reaaliaikainen yksityisopettaminen onnistuu myös etänä. Yksityisopettaja järjestää oppitunnin videoneuvotteluna, jolloin oppilas ja tuutori voivat työskennellä yhdessä videokuvan ja äänen kanssa tietokoneen tai älylaitteen avulla. Eroa perinteiseen, kasvokkain tapahtuvaan yksityisopetukseen ei juurikaan ole.

Yksityisopetus koulujen loma-aikana

Uplussalla tarjoamme yksityisopetusta myös yleisinä loma-aikoina, kuten syyslomalla, talvilomalla sekä kesällä.

Yksityisopetusta kaikkialla Suomessa

Uplussan kautta yksityisopetusta on saatavilla kaikkialla Suomessa

Tuutoriverkostossamme on useita opettajia esimerkiksi näissä kaupungeissa:

 

Yksityisopetuksen aikataulu

Yksityisopetuksen aikataulu rakennetaan niin, että se auttaa oppijaa pääsemään tavoitteisiinsa. Opetuskertojen määrä ja opetukseen kesto riippuvat siis täysin siitä, mitä opetuksella halutaan saavuttaa.

>> Kun oppilas haluaa esimerkiksi päästä läpi yksittäisestä kokeesta, voi harjoittelua ja kertausta olla yksityisopettajan kanssa vaikkapa kolme kertaa viikossa kahden viikon ajan.

>> Jos jokin tietty aine on vaikea ja siihen tarvitaan jatkuvampaa tukea, voi tuutorin kanssa opiskella yhdessä esimerkiksi kerran viikossa koko lukukauden ajan.

Yksityisopetuksen aikataulu ja kesto

Esimerkkejä yksityisopetuksen järjestämisestä

[Esimerkki] Intensiiviopetus

2 kertaa viikossa
5 viikon ajan

 • Lähiopetus tiistaisin tuutorin kanssa klo 17.00–17.45 (45 min)
 • Etäopetus sunnuntaisin tuutorin kanssa klo 13.00–13.45 (45 min)

[Esimerkki] Pitkäaikainen tuki

1 kerta viikossa
20 viikon ajan

 • Etäopetus torstaisin tuutorin kanssa klo 15.00–15.45 (45 min)

[Esimerkki] Tehokertaus

5 kertaa viikossa
1 viikon ajan

 • Kartoitusoppitunti + lähiopetus neljänä iltana tuutorin kanssa klo 17.30–19.00 (90 min)

Tuloksia yksityisopetuksella

Yksityisopetuksessa oppilas ei koskaan kilpaile opettajan huomiosta ja opetus räätälöidään oppilaan lähtötaso sekä tavoitteet huomioiden. Siksi yksityisopetus tuottaa tuloksia lähes poikkeuksetta.

Tulokset tosin riippuvat siitä, millainen on ollut lähtötilanne ja mitä opetuksella on haluttu saavuttaa: yksi haluaa pysyä mukana koulun perusopetuksessa, toinen toivoo lisäopetusta tullakseen oppiaineessa vielä paremmaksi ja kolmas pyrkii läpäisemään tulevan kokeen.

Tulokset voivat olla mitattavissa numeroin, kuten arvosanoina ja kokeista suoriutumisena, mutta yksityisen opetuksen avulla voi saavuttaa myös muuta tärkeää kehitystä, kuten paremman itsetunnon ja kohonneen opiskelumotivaation.

Tuloksia yksityisopetuksella

Muutama tosielämän esimerkki

Alakoululaisella, jolla oli ollut lukihäiriön vuoksi haasteita lukuaineiden kanssa, lähti lukeminen sujumaan huomattavasti helpommin.

Matematiikka ja fysiikka aukesivat yläkoululaiselle aivan uudella tavalla, ja arvosanat nousivat kolmella numerolla.

Abiturientti tarvitsi apua äidinkielessä ja matikassa päästäkseen tavoitteisiinsa yo-kokeissa, ja kirjoitti molemmista aineista Eximian.

Miten kehitystä seurataan?

Uplussalla panostamme vuorovaikutukseen oppilaan tai perheen kanssa. Suoran palautteen avulla varmistamme, että olette tyytyväisiä opetukseen ja tuutoriin. Yksityisopetusasiakkaiden kehitystä seurataan tiiviisti sekä opettajan että toimistomme puolelta, ja edistymisestä raportoidaan vanhemmille jokaisen oppitunnin jälkeen. Opetuksen päättyessä olemme vielä yhteydessä varmistaaksemme, että asetettuihin tavoitteisiin on päästy.

Yksityisopetuksen tyytyväisyystakuu

Meille Uplussalla on ensisijaisen tärkeää, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja luottavat meihin. Siksi opetuksessamme on tuplatakuu. Yksityisopettaja on tärkeässä roolissa oppimisen onnistumisessa, joten voitte halutessanne vaihtaa tuutoria koska tahansa opetuksen aikana. Jos ensimmäisen oppitunnin jälkeen ette ole tyytyväisiä, ette myöskään maksa siitä. Opetuksen päästessä vauhtiin, tilatun opetuspaketin voi peruuttaa ensimmäisen 14 päivän aikana opetuksen aloittamisesta, jolloin maksatte vain käytetyistä oppitunneista.

Kokemuksia yksityisopetuksesta

Kokemus matematiikan yksityisopetuksesta

Kuudesluokkalainen Martti kokeili matikan yksityisopetusta etänä

 

Martin perhe haki apua tippuneiden kouluarvosanojen korottamiseen ja opiskelumotivaation palauttamiseen. Opetus päätettiin järjestää etänä verkon välityksellä, ja ratkaisu osoittautui perheelle todella toimivaksi. Vuoden aikana numerot saatiin nousuun ja mikä tärkeintä, Martti pääsi aloittamaan yläkoulun paremmin mielin.

Lue Martin tarina tästä

Kokemus matematiikan yksityisopetuksesta

Yksityisopetus auttoi Nanaa pärjäämään yo-kirjoituksissa

 

Nanan peruskoulun matematiikan opetus ei ollut vastannut hänen henkilökohtaisiin opetustarpeisiinsa ja ylioppilaskirjoitusten lähestyessä tilanne tuntui epätoivoiselta. Säännöllisellä yksityisopetuksella kehitystä tapahtui huimaa vauhtia. Nana kertoo, että matematiikka avautui opetusjakson aikana uskomattoman hyvin ja lopulta hän kirjoitti matikasta C:n!

Lue Nanan tarina tästä

Kokemus matematiikan yksityisopetuksesta

Hanna otti yksityisopetusta pärjätäkseen AMK:n valintakokeissa

 

Hanna haki ammattikorkeakouluun sairaanhoitajalinjalle. Matematiikan taidot olivat ruosteessa ja hän halusi tehokertauksen ennen pääsykokeita. Yksityisopetus aloitettiin huhtikuun loppupuolella ja pääsykoe oli toukokuun lopussa. Hannan mukaan opetuksesta oli hyvin paljon hyötyä, ja hän nappasikin opiskelupaikan ensi yrittämällä!

Lue Hannan tarina tästä

Yksityisopetuksen hinta

Yksityisopetuksessa oppilas ei koskaan kilpaile opettajan huomiosta ja opetus räätälöidään oppilaan lähtötaso sekä tavoitteet huomioiden. Siksi yksityisopetus tuottaa tuloksia lähes poikkeuksetta.

Hintaesimerkkejä Uplussan yksityisopetuksesta

Tämä hinnasto koskee peruskoulu- ja lukiotasoista opetusta

Kartoitusoppitunti 29,90 €

Tutustu opetukseen täysin riskittä kartoitusoppitunnin avulla. Oppitunnilla tutustutte opettajaan ja suunnittelette yhdessä tulevaa opetusta. Kartoitusoppitunnin hinta on 29,90 € eikä velvoita jatkamaan opetusta.

Yksityinen pääsykoevalmennus

Valintakokeeseen voi valmistautua yksityisopetuksen avulla, joka on kuin sinulle räätälöity valmennuskurssi. Yksityisen valmennuksen hinnat ovat alakohtaisia.

Kokeile rohkeasti

Yksityisopetuksen sisältö ja määrä räätälöidään aina teille sopivaksi. Palvelemme sinua kaikissa yksityisopetukseen liittyvissä asioissa, lähetä yhteydenottopyyntö niin jutellaan.

Uplus-yksityisopetus

Yksityisopetuksen aloittaminen on vaivatonta

Pyydä yhteydenottoa, niin katsotaan miten voisimme auttaa juuri sinun tilanteessasi!